Có 1 kết quả:

wō chóng gāng

1/1

Từ điển Trung-Anh

Turbellaria (an order of flatworms)