Có 1 kết quả:

wēn tǐ ròu

1/1

wēn tǐ ròu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

meat that is not refrigerated after the animal is slaughtered