Có 1 kết quả:

wēn wǎn

1/1

wēn wǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) sweet-tempered
(2) gentle