Có 1 kết quả:

wēn cún

1/1

wēn cún

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) tender
(2) affectionate
(3) tenderness