Có 1 kết quả:

wēn shì xiào yìng

1/1

Từ điển Trung-Anh

greenhouse effect