Có 1 kết quả:

wēn chuáng

1/1

wēn chuáng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) hotbed
(2) breeding ground
(3) fig. breeding ground for crimes or sedition