Có 1 kết quả:

wēn dù tī dù

1/1

Từ điển Trung-Anh

temperature gradient