Có 1 kết quả:

wēn quán chéng

1/1

Từ điển Trung-Anh

hot springs