Có 1 kết quả:

wēn jué

1/1

wēn jué

giản thể

Từ điển Trung-Anh

heat sensation