Có 2 kết quả:

cè dùcè duó

1/2

cè dù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

measure (math.)

cè duó

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to estimate
(2) to conjecture