Có 1 kết quả:

cè wēn

1/1

cè wēn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to measure temperature