Có 1 kết quả:

cè liáng

1/1

cè liáng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) survey
(2) to measure
(3) to gauge
(4) to determine