Có 1 kết quả:

cè liáng chuán

1/1

Từ điển Trung-Anh

survey vessel