Có 1 kết quả:

Gǎng jiāo suǒ

1/1

Gǎng jiāo suǒ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Hong Kong Stock Exchange
(2) abbr. for 香港交易所