Có 1 kết quả:

Gǎng Àò

1/1

Gǎng Àò

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Hong Kong 香港 and Macao 澳門|澳门