Có 1 kết quả:

Gǎng Yīng zhèng fǔ

1/1

Gǎng Yīng zhèng fǔ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

British colonial administration of Hong Kong 1837-1941 and 1945-1997