Có 1 kết quả:

kě bù kě nài

1/1

kě bù kě nài

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to be so thirsty as to no longer be able to tolerate it