Có 1 kết quả:

yóu bàn

1/1

yóu bàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) playmate
(2) travel companion