Có 1 kết quả:

yóu lì

1/1

yóu lì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to tour
(2) to travel