Có 1 kết quả:

yóu lì ㄧㄡˊ ㄌㄧˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to tour
(2) to travel