Có 1 kết quả:

yóu kè zhǐ bù

1/1

yóu kè zhǐ bù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

visitors are not admitted (idiom)