Có 1 kết quả:

yóu biāo

1/1

yóu biāo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) cursor (computing) (Taiwan)
(2) vernier