Có 1 kết quả:

yóu yǒng yī

1/1

yóu yǒng yī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) swimsuit
(2) bathing costume