Có 1 kết quả:

yóu yì tuán

1/1

yóu yì tuán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) group of actors or acrobats at a fair
(2) theatrical troupe