Có 1 kết quả:

miǎo miǎo máng máng

1/1

miǎo miǎo máng máng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) uncertain
(2) unknown
(3) fuzzy

Một số bài thơ có sử dụng