Có 1 kết quả:

hún dùn

1/1

hún dùn

phồn thể

Từ điển phổ thông

hỗn độn, mù mịt