Có 1 kết quả:

hún dùn ㄏㄨㄣˊ ㄉㄨㄣˋ

1/1

Từ điển phổ thông

hỗn độn, mù mịt

Một số bài thơ có sử dụng