Có 1 kết quả:

hún rán yī tǐ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to blend into one another
(2) to blend together well