Có 1 kết quả:

hún shēn

1/1

hún shēn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) all over
(2) from head to foot

Một số bài thơ có sử dụng