Có 1 kết quả:

hún shēn shàng xià

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) all over
(2) from head to toe