Có 1 kết quả:

còu qián

1/1

còu qián

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to raise enough money to do sth
(2) to pool money
(3) to club together (to do sth)