Có 1 kết quả:

jiān dí

1/1

jiān dí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to wash