Có 1 kết quả:

Hú běi Shěng

1/1

Hú běi Shěng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Hubei Province (Hupeh) in central China, abbr. 鄂[E4], capital Wuhan 武漢|武汉[Wu3 han4]