Có 2 kết quả:

Hú bīnhú bīn

1/2

Hú bīn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Lakeside district
(2) Hubin district of Sanmenxia city 三門峽市|三门峡市[San1 men2 xia2 shi4], Henan

Một số bài thơ có sử dụng

hú bīn

phồn thể