Có 1 kết quả:

huáng yú

1/1

huáng yú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) naked carp
(2) Gymnocypris przewalskii