Có 1 kết quả:

tāng yuán

1/1

tāng yuán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

boiled balls of glutinous rice flour, eaten during the Lantern Festival