Có 1 kết quả:

wān huán

1/1

wān huán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

twisting river