Có 1 kết quả:

shī qì

1/1

shī qì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) moisture
(2) humidity
(3) athlete's foot
(4) tinea
(5) eczema