Có 1 kết quả:

yuán qì guān

1/1

yuán qì guān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

source organ