Có 1 kết quả:

yuán yuán bù duàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

a steady flow (idiom); an unending stream