Có 1 kết quả:

zhǔn bǎo

1/1

zhǔn bǎo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) certainly
(2) for sure