Có 1 kết quả:

zhǔn wěn xuán wō jié gòu ㄓㄨㄣˇ ㄨㄣˇ ㄒㄩㄢˊ ㄨㄛ ㄐㄧㄝˊ ㄍㄡˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

quasi-stationary spiral structure QSSS (astrophysics)