Có 1 kết quả:

zhǔn shéng

1/1

zhǔn shéng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) yardstick
(2) fig. criterion
(3) ground rule

Một số bài thơ có sử dụng