Có 1 kết quả:

liū zhī dà jí

1/1

liū zhī dà jí

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to steal away
(2) to beat it