Có 1 kết quả:

míng mǎng

1/1

míng mǎng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

vast and boundless