Có 1 kết quả:

yì chū xiào yìng

1/1

Từ điển Trung-Anh

spillover effect