Có 1 kết quả:

yì yú yán biǎo

1/1

Từ điển Trung-Anh

to exhibit one's feelings in one's speech