Có 1 kết quả:

xī xiè

1/1

xī xiè

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

crab of the family Potamidae of freshwater crabs