Có 2 kết quả:

wēn héwēn huo

1/2

wēn hé

phồn thể

Từ điển phổ thông

ôn hoà, nhẹ nhàng, hoà nhã

Từ điển Trung-Anh

(1) mild
(2) gentle
(3) moderate

Một số bài thơ có sử dụng

wēn huo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

lukewarm

Một số bài thơ có sử dụng