Có 1 kết quả:

wēn yā

1/1

wēn yā

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

temperature and pressure