Có 1 kết quả:

wēn shì fèi qì chǔ cún

1/1

Từ điển Trung-Anh

greenhouse gas sequestration